Spring til indhold

Vedtægter

 

§ 1            Navn, Lokalområde og Hjemsted

Landsbylaugets navn er ”Lokalråd Nybøl/Stenderup”

Landsbylauget omfatter det geografiske område, der er afgrænset af Nybøl Skoledistrikt.

Landsbylaugets hjemsted er identisk med den til enhver tid valgte formands adresse.

§ 2            Formål

Landsbylaugets formål er at være et forum

 • Hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for lokalområdet
 • Som kan medvirke til at få ideer ført ud i livet og løse fælles problemer
 • Som kan være talerør for lokalområdet, herunder enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og lokale aktivetsgrupper, i forhold til offentligheden (f.eks. kommune, region og stat).

§ 3            Medlemmer

Alle med adresse i lokalområdet, f.eks. borgere, foreninger, virksomheder, institutioner og øvrige interessenter er ”fødte” medlemmer.

§ 4            Kontingent

Der er ikke noget kontingent for medlemmer i lauget. Landsbylauget modtager driftstilskud fra Sønderborg Kommune.

§ 5            Bestyrelse

Landsbylaugets daglige ledelse varetages af en på generalforsamling valgt bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling. Dog er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv, når denne derved bliver på mindre end 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, sekretær og kasserer.

Ved første ordinære generalforsamling afgår to bestyrelsesmedlemmer efter lodtrækning. Ved de efterfølgende valg er bestyrelsesmedlemmerne på valg efter to år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen varetager landsbylaugets tarv udadtil og indadtil.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted med skriftlig angivelse af dagsorden. Der føres et beslutningsreferat, som underskrives af formanden og referenten. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6            Generalforsamling

 

Generalforsamling er landsbylaugets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst tre ugers varsel ved opslag i Nybøllen samt på laugets hjemmeside.

(www.nybølstendrup.dk).

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst 10% af landsbylaugets medlemmer skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen med angivelse af grunden til indkaldelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelse af begæringen herom.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer over 15 år.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Beslutning om ændringer i vedtægter eller opløsning af lauget skal have mindst 2/3 af de afgivne stemmer for at være vedtaget.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af nærværende vedtægter.

Forslag fra medlemmer, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og af bestyrelsen offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage inden generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om laugets virksomhed. Endvidere fremlægges det reviderede regnskab for det forløbende regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse og to revisorer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Bestyrelsens beretning
 • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • Behandling af indkommende forslag
 • Laugets fremtidige arbejde
 • Forelæggelse af budget
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen
 • Valg af to revisorer samt suppleanter
 • Eventuelt

§ 7            Tegning og hæftelse

Landsbylauget forpligtes udadtil ved underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem.

Der påhviler ikke laugets medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse for de på laugets påhvilende forpligtelser.

§ 8            Regnskab og revision

Landsbylaugets regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal inden den ordinære generalforsamling være revideret af to af generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 9            Ikrafttrædelse og revisionsfortegnelse

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling torsdag d. 22. februar 2007.

Revision nummer 1

Vedtaget på generalforsamling d. 21. februar 2019

Marc Bachmann                                                               Jens Sylvest Pedersen

Formand                                                                            Dirigent

 

Vedtægter som PDF

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *